Algemene voorwaarden Stichting Jaarmarkt Leiderdorp

Algemene voorwaarden Stichting Jaarmarkt Leiderdorp

Algemene voorwaarden Stichting Jaarmarkt Leiderdorp

Artikel 1. Definities
1.1 Organisator: Stichting Jaarmarkt Leiderdorp houdt zich bezig met het organiseren van de Jaarmarkt Leiderdorp. De organisator verhuurt standplaatsen aan huurders ten behoeve van de Jaarmarkt Leiderdorp.

1.2 Huurder: Een ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hiervoor een schriftelijk akkoord voor een (stand)plaats heeft gekregen. De huurder huurt een standplaats waarop een marktkraam kan worden geplaatst.

Artikel 2. De standplaats
2.1 Standplaatsen  
Degene die een standplaats wenst te huren, meldt zich aan via het daarvoor betreffende aanmeldformulier op de website van de Jaarmarkt. De organisator beoordeelt vervolgens of er voldoende standplaatsen zijn en of de door de geïnteresseerde aan te bieden koopwaar en handel passend is bij de Jaarmarkt. Indien dat het geval is, ontvangt de geïnteresseerde toewijzing van een standplaats en een factuur voor de huur. Eerst nadat de factuur binnen de hierna te noemen termijn is voldaan, is de huurder verzekerd van een standplaats.

De huurder kan zijn voorkeur aangeven voor de plek van de standplaats op de Jaarmarkt. De organisator heeft daarin de doorslaggevende stem.
De organisator behoudt zich het recht voor, indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare standplaatsen overschrijdt, de lokale ondernemingen voorrang te verlenen bij het huren van een standplaats.

2.2 Omschrijving aanbod koopwaar en handel 
Bij aanmelding via de website, dient duidelijk te worden vermeld wat de branche en koopwaar van de huurder is. Indien bij betreding van de markt blijkt dat dit afwijkt van de door de huurder gemelde branche en koopwaar, heeft de organisator het recht de huurder geheel of gedeeltelijk te weigeren en de standplaats als zodanig te ontruimen. Restitutie van de standplaatskosten is in dit geval niet mogelijk.

2.3 Opbouw- en afbouwtijden 
Tijdens de Jaarmarkt heeft de huurder circa twee uur voor en één uur na het evenement de tijd om de kraam op- en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijd van de Jaarmarkt aangehouden. De huurder dient minimaal een uur voor aanvang van de Jaarmarkt aanwezig te zijn om zijn/haar kraam in te nemen of foodtruck te plaatsen. Bij wijzigingen wordt de huurder hierover apart bericht.

2.4 Stroom en afval
Indien de huurder een stroomvoorziening nodig heeft, dient dit vooraf bekend te zijn bij de organisator.
De extra kosten voor een stroompunt bedragen € 5,00. Er zal op (acceptabele) afstand een stroompunt aanwezig zijn, of er wordt gebruik gemaakt van een stroomaggregaat. De huurder voorziet zelf in een stroomkabel. Indien, door welke omstandigheden dan ook, deze stroomvoorziening uitvalt of niet voldoet aan het wattage dat de huurder nodig heeft, is de organisator hiervoor niet aansprakelijk. Er zal getracht worden dit zo snel mogelijk te verhelpen.

Zowel gedurende de Jaarmarkt als na afloop, dient de huurder ervoor te zorgen dat de standplaats schoon is en de bezoekers van zijn/haar kraam hun afval kwijt kunnen. Na afloop van de Jaarmarkt is de huurder verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van het afval afkomstig van zijn/haar kraam. De marktmeester controleert samen met de huurder de standplaats. Eerst nadat deze akkoord is bevonden, zal het borgformulier worden ondertekend en wordt de betaalde borgsom ter plekke contant terugbetaald aan de huurder.

 Artikel 3. Instructies en veiligheid
3.1 De huurder dient te allen tijde gehoor te geven aan de aanwijzingen en/of instructies van de organisator en diens medewerkers, beveiliging, brandweer, politie, EHBO, ambulancedienst en andere hulpdiensten.

3.2 Indien en voorzover de huurder de gegeven aanwijzingen en/of instructies voornoemd, niet nauwkeurig opvolgt, behoudt de organisator zich het recht voor de huurder de toegang tot de Jaarmarkt en eventuele latere evenementen te ontzeggen. Restitutie van betaalde marktgelden is in dit geval niet mogelijk.

3.3 Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden.

3.4 De kraam van de huurder dient te allen tijde te voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Op verzoek van de organisator dient de huurder het bewijs hiervan te laten zien.

3.5 Indien vereist, dient de huurder op eerste verzoek van de organisator aan te tonen dat de exploitatie van de standplaats voldoet aan de eisen van veiligheid, waaronder een jaarlijkse keuring.

3.6 De huurder zal aan andere huurders en bezoekers op de Jaarmarkt op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgen dat de door hem ingeschakelde derden dit evenmin doen. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers van zijn kraam.

3.7 Het volume van het geluid bij de standplaats dient zo te zijn dat dit geen hinder en last brengt bij bezoekers en overige huurders. Bij de gehuurde kraam mag geen versterkt geluid geproduceerd worden, tenzij anders overeengekomen met Stichting Jaarmarkt Leiderdorp.

3.8 Voorzover deze algemene voorwaarden ergens niet in voorzien, heeft de organisator de eindbeslissing.

Artikel 4. Betaling
4.1 De kosten voor de huur van de standplaats alsmede voor de afname van elektriciteit staan vermeld op de website www.jaarmarktleiderdorp.nl.

4.2 Betaling van de standplaats geschiedt via betaling van de factuur. Bij het factuurbedrag wordt €20,00 borg opgenomen. Deze borg krijgt de huurder na afloop van de markt terug, mits de standplaats netjes en schoon is achtergelaten. Indien de huurder eerder vertrekt dan 17.00 uur tijdens de Jaarmarkt, vindt geen restitutie van de borg plaats.

4.3 Betaling van de factuur dient te geschieden middels het overschrijven van het bedrag op de rekening van de organisator. De betaling dient uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te zijn ontvangen. Bij latere aanmelding dient de betaling uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de Jaarmarkt te zijn ontvangen.

4.4 Bij gebreke van betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, vervalt de aanspraak op een standplaats voor de huurder.

 Artikel 5. Aansprakelijkheid en verzekeringen 
5.1 De organisator kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade van huurder in welke vorm dan ook. De organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het handelen en/of nalaten van derden.

5.2 Indien de huurder in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de organisator gehouden is, dan is de huurder  aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de organisator die daardoor direct of indirect is ontstaan.

5.3 De organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door vernieling.

5.4 De organisator is nimmer aansprakelijk voor enige schade, indien de huurder de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel een verzekeringsmaatschappij te verhalen.

5.5 Indien de organisator aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de organisator steeds beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de organisator gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot het factuurbedrag.

5.6 De huurder is verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen en zijn aansprakelijkheid jegens derden. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem ingeschakelde derden.

5.7 Indien en voorzover een bezoeker van de Jaarmarkt schade lijdt waarvoor de huurder (mede) aansprakelijk is, dient de huurder al zijn medewerking te verlenen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade.

5.8 Als de huurder muziek of beeld laat zien tijdens de verkoop, zorgt de huurder zelf voor de juiste contracten bij de Buma Stemra. De organisator is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor boetes opgelegd door Buma Stemra, Sena of andere instanties als gevolg van overtreding van de auteurswet etc.

Artikel 6 Annulering
6.1 De huurder kan de huur van de standplaats op elk moment annuleren. Annulering dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Bij annulering vóór 29 augustus wordt 25% van het stageld in rekening gebracht.

6.2 Bij annulering op en ná 29 augustus, wordt 50% van het stageld in rekening gebracht.

6.3 Bij annulering korter dan 24 uur voor de Jaarmarkt, wordt 75% van het stageld in rekening gebracht.

6.4 Bij het niet verschijnen op de Jaarmarkt, zonder voorafgaande annulering, zullen de totale kosten van het stageld met verhoging van administratieve kosten (€15,00) op de huurder verhaald worden.  

6.5 Als de organisator overgaat tot het aflassen van de Jaarmarkt of evenement door b.v. zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situaties, wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via de website www.jaarmarktleiderdorp.nl, via mail, of mondeling tijdens het evenement zelf. De organisator is niet aansprakelijk voor de door de huurder gemaakte kosten en/of gederfde winst